FVIL ბიოლოგიური ლაბორატორია

სუფთა ოთახი AC

სუფთა ოთახის დერეფანი

სუფთა ოთახის კარი და ფანჯარა

სუფთა ოთახის დაყენება

სუფთა ოთახის ფანჯარა

მილსადენის დამუშავების პროცესი